fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Yoga met Tess

Artikel 1       Definities

1.1     Yoga met Tess:  Eigenaresse Tess de Wild, zaakdoende te ’s Gravenweg 266 te Nieuwerkerk aan den IJssel, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65729153, alsook yoga- en meditatiedocente welke werkzaam is voor Yoga met Tess, hierna te noemen opdrachtnemer;

1.2     Opdrachtgever: persoon of organisatie aan wie door Yoga met Tess een les of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

1.3     Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Yoga met Tess en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden deel uit maken;

1.4     Dienstverlening: diensten, die door Tess de Wild of yogadocenten welke in opdracht van Yoga met Tess lessen verzorgen aan de opdrachtgever, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privé yoga- en/of meditatielessen.

Artikel 2        Algemeen

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Yoga met Tess, zodra opdrachtgever de betaling voldoet of de overeenkomst van opdracht ondertekend. Bij zowel de eerste als opeenvolgende betalingen worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.

2.2     De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.yogamettess.nl en via fitmanager.

2.3     Opdrachtgever stemt door te betalen of ondertekening van overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op diensten geleverd door Yoga met Tess.

2.4     Yoga met Tess is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De meeste recente versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Yoga met Tess.

2.5     Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan de opdrachtgever.

2.6          Deelname aan diensten van Yoga met Tess geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer en dient zelf voor deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Bij twijfel dient er een erkend arts geraadpleegd te worden.

Artikel 3        Annulering van afspraken

3.1     Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de lessen van Yoga met Tess, dient hij/zij zichzelf af te melden voor de activiteit in Fitmanager. Afmelding kan tot 3 uur voor aanvang. Bij het niet tijdig annuleren van een les worden de kosten doorberekend aan opdrachtgever.

3.2     Indien Yoga met Tess  door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening  niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

3.3     My Yoga met Tess is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

3.4     Bij onvoldoende belangstelling, minder dan 5 deelnemers, voor yogalessen behoud Yoga met Tess het recht om de activiteit te annuleren. Deelnemers behouden het recht om deze les op een ander moment in te halen.

3.5     Bij een overschot van aanmeldingen voor yogalessen is Yoga met Tess  bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. Yoga met Tess zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgevers in acht nemen.

3.6     Op algemeen erkende feestdagen vinden er geen yogalessen plaats. Als opdrachtgever op deze dag een afspraak zou hebben voor privéles, dan word in overleg met opdrachtgever een nieuwe afspraak gemaakt. Men ontvangt geen korting of verrekening van het abonnementsgeld bij lesannuleringen wegens nationaal erkende feestdagen. 

Artikel 4        Overmacht, Ziekte & Vakanties

4.1     Onder overmacht wordt verstaan – naast wat in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, waarop opdrachtnemer als opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Bij overmacht zal de yogales bij afzegging door opdrachtnemer niet in rekening worden gebracht. Wanneer opdrachtgever al betaald had voor de activiteit behoud hij/zij het recht deze les op een ander moment in te halen.
Abonnementen kunnen vanuit de opdrachtgever alleen opgezegd of opgeschort worden bij zeer bijzondere omstandigheden zoals langdurige ziekte en/of blessures van opdrachtgever (langer dan 4 weken) op vertoon van een doktersverklaring, zwangerschap of verhuizing verder dan 25 km van de studio. Dit geschied altijd in overleg met opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht het abonnement te verlengen met het aantal weken dat opdrachtgever niet in staat was lessen te volgen door vorige opsomming.

4.2     Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, bijzondere verkeersomstandigheden,  ziekte, staking, brand, waterschade, etc. Deze opsomming is niet limitatief.

4.3     Indien Yoga met Tess wegens overmacht of ziekte de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Yoga met Tess niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Vooruit betaalde trainingen zullen worden gerestitueerd.

4.4     Yoga met Tess heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

4.5    Bij ziekte van de yoga- meditatiedocent wordt een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de yogadocent ziek is.

4.6     Vakanties van de yogadocent worden ruim van te voren aangekondigd. De privé yogalessen zullen worden opgeschoven.  

4.7    Yoga met Tess is tijdens de volgende schoolvakanties gesloten: voorjaarsvakantie, meivakantie (1 week), bouwvak (3 weken), herfstvakantie, kerstvakantie (2 weken), tijdens de sluiting  zullen er géén yogalessen plaatsvinden.  Bij de abonnementstarief bepaling is rekening gehouden met de vakantiesluiting.

 

Artikel 5       Tarieven en betaling

5.1     Op de website van Yoga met Tess worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website en offertes zijn inclusief het door de overheid bepaalde BTW tarief. Yoga met Tess behoud zich het recht om eventuele verandering van het door de overheid bepaalde BTW tarief door te berekenen in de lesgelden.

5.2     Betaling van de factuur dient voor aanvang van de eerste les bij voorkeur via Fitmanager , per bank overschrijving of contant te geschieden.

5.3     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever.

5.4     Indien tijdige betaling uitblijft is Yoga met Tess bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.

5.5     Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Yoga met Tess, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

5.6    Abonnementen worden automatisch verlengt. Bij beëindiging dient men rekening te houden met één kalendermaand opzegtermijn. 

5.7   Yoga met Tess behoud zich het recht om de tarieven te wijzigen. Yoga met Tess dient de plannen tot verhoging tijdig en schriftelijk bekend te maken aan de opdrachtgevers. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, heeft hij/zij het recht binnen 30 dagen de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6        Aansprakelijkheid

6.1     Yoga met Tess voert de werkzaamheden in het kader van de  opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Yoga met Tess niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer/organisatie gestelde doel.

6.2     Yoga met Tess is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.

6.3     Yoga met Tess is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Yoga met Tess geleverde zaken en/of diensten.

6.4     Yoga met Tess is niet aansprakelijk wanneer tijdens een yogales of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enige wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

6.5     Yoga met Tess is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enige andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.

6.6     Yoga met Tess is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enige wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig verstrekken van gezondheidsgegevens.

6.7     Yoga met Tess is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Yoga met Tess.

6.8     Yoga met Tess is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 7        Geheimhouding

7.1    Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2     Indien Yoga met Tess op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Yoga met Tess zich niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Yoga met Tess niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

7.3    Beeldmateriaal dat tijdens de lessen van Yoga met Tess word opgenomen mag worden gebruikt voor promotionele doeleinden van Yoga met Tess, zoals facebook, website, flyers etc. Tenzij opdrachtgever vooraf schriftelijk vermeld hier niet aan mee te willen werken.

Artikel 8        Toepasselijk recht en geschillen

8.1     Op de overeenkomst tussen Yoga met Tess en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2     Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

8.3     Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Yoga met Tess is gevestigd.

8.4     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.